บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30คน เพื่อใช้สำหรับสอนภาษาไทยนิสิตต่างชาติ
           ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศฯ
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)