บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายธีรภัทร อินทรมณี ตำแหน่ง คณะกรรมการเอกการเมืองการปกครอง (คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 200คน เพื่อใช้สำหรับปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบุญเอกการเมืองการปกครอง
           ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์
          
       
      ลงชื่อ........ นายธีรภัทร อินทรมณี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)