บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายวชิระ ตุ้ยด้วง ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-206 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30คน เพื่อใช้สำหรับประชุมคณะกรรมการเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.นิลุบล ไพเราะ
          
       
      ลงชื่อ........ นายวชิระ ตุ้ยด้วง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)