บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 80คน เพื่อใช้สำหรับซักซ้อมการเปิดประชุมสภาท้องถิ่น รายวิชาสัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น อาจารย์ผู้สอน ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
           ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)