บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ ตำแหน่ง รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300คน เพื่อใช้สำหรับประชุมนิสิต และพบนิสิตที่ปรึกษา
           ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)