บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง สังกัด มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-309 ขนาดความจุ 80 ที่นั่ง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) จำนวนผู้เข้าร่วม 80คน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ตอนเรียนที่ 9
           ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ 1. จำนวนนิสิตที่เกินจำนวนคอมพิวเตอร์ ผู้สอนได้บอกให้นิสิตเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเองแล้ว 2. ขอรบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่โสตฯ ช่วยเตรียมโปรแกรม SPSS เพื่อให้นิสิตสามารถดาวโหลดลงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)