บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จักรพงศ์ ศิริโส ตำแหน่ง นิสิตระดับปริญญาตรี สังกัด วิทการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300คน เพื่อใช้สำหรับจัดติววิชาทฤษฎีองค์การ แก่นิสิตที่เรียนทั้ง 2 เซค แบ่งการติวออกเป็น 2 รอบๆละ 4 ชั่วโมง (10.00-14.00 , 16.00-20.00)
           ในวันที่ 05 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:30:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เตรียมคอม ไมค์ เครื่องฉายเเมนนวล เเละโปรเจคเตอร์
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ จักรพงศ์ ศิริโส ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)