บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สุภาวรักษ์ แสนคำ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-206 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 55คน เพื่อใช้สำหรับซ้อมฐานเพื่อที่จะไปค่าย ในหัวข้อเรื่อง เพศ กู มึง เราเป็นคน ที่ รร ศึกษาประชาสามัคคี จ. สกลนคร 30-2 ธันวาคมนี้
           ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ สุภาวรักษ์ แสนคำ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)