บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง สังกัด PO มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับสัมมนาทางวิชาการ "การล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน"
           ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ(เป็นโครงการในแผน)
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)