บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-334 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 94คน เพื่อใช้สำหรับติว English Exti Exam ให้นิสิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3
           ในวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)