บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-414 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 60คน เพื่อใช้สำหรับ
           ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ชุดกาแฟ + จาน + ชาม + ช้อนซ่อม (รับประทานอาหารกลางวัน)
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)