ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง COVID-19
     
    1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนและระบบการบริหารงานแบบออนไลน์ ฉบับที่ 1
    2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1
    3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 7
    4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6
    5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5
    6. แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมภายในตึก D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิิท 19 (ฉบับที่ 3)
     
     ประกาศจังหวัดมหาสารคาม COVID-19
    1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    5.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    6. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    7. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม
    8. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม