รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2564

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
1
มคอ.7 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (แก้ไขหลังกรรมการประเมิน)27 กค.65
.docx
2022-08-02 14:43:00
2
มคอ7. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2564 (ส่งกรรมการประเมิน)
.pdf
2022-07-16 00:59:00
3
มคอ7. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2564 (ส่งกรรมการประเมิน)
.docx
2022-07-16 00:59:00
4
รายงานกรรมการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
.pdf
2022-06-16 15:31:00
5
แผนพัฒนาบุคลากร 2565 (จากงานบุคคล)
.pdf
2022-06-16 15:25:00
6
รวมระบบและกลไกลหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
.docx
2022-06-15 11:30:00
7
อัตราการคงอยู่-สำเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
.docx
2022-06-14 15:27:00
8
แผนการรับปีการศึกษา 2564
.pdf
2022-06-13 15:26:00
9
สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ป.ตรี 2564 มมส.-กองบริการการศึกษา(ยังไม่ได้ลงในแบบฟอร์ม)
.pdf
2022-05-16 11:02:00
10
ข้อมูลวิทยาลัยการเมือง-พ้นสภาพ-สำเร็จการศึกษา ปี2559-2564 กองทะเบียน (ข้อมูลยังไม่ได้ลงตามแบบฟอร์ม)
.xlsx
2022-05-16 11:01:00
11
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ใช้ในปีการศึกษา 2564
.docx
2022-04-21 15:14:00
12
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
.pdf
2022-04-21 15:11:00
13
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
.pdf
2022-04-21 15:10:00
14
แผนพัฒนาหลักสูตร ร.บ. (ผ่านอนุกรรมการ 29 ก.ย.64)
.docx
2022-04-21 15:09:00
15
มคอ.7 หลักสูตร ร.บ. ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขตามคณะกรรมการประเมิน)
.docx
2022-04-21 15:09:00
16
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.doc
2022-04-21 15:08:00
17
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.pdf
2022-04-21 15:08:00
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
รายละเอียดผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2-2564
.pdf
2022-07-19 13:29:00
2
รายละเอียดผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1-2564
.pdf
2022-07-19 13:28:00
3
สรุปผลโครงการการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่น:สถานการณ์ฉบับReal world (รายวิชา 1301422 ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย))
.pdf
2022-06-30 18:16:00
4
สรุปโครงการเสวนาวิชาการ เรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายวิชา 1300302 อ.ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์)
.pdf
2022-06-29 13:47:00
5
สรุปโครงการบรรยายสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและข้อท้าทาย (รายวิชา 1301424 ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช))
.pdf
2022-06-29 13:46:00
6
สรุปโครงการ "การวิเคราะห์ Soft power ของไทยในมิติของ Governance Education and Cultures" (รายวิชา 1302429 อ.ดร.สุกรี นาคแย้ม))
.pdf
2022-06-29 13:03:00
7
สรุปโครงการสัมมนาวิชาการ และนำเสนอผลงานนิสิตภายใต้หัวข้อ "สื่อสาร การเมือง และวัฒนธรรม" (รายวิชา 1303405 อ.ดร.นิลุบล ไพเราะ))
.pdf
2022-06-28 17:18:00
8
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา (ผลการศึกษาและผลประเมินคุณภาพการสอน
.docx
2022-06-09 16:28:00
9
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.docx
2022-06-07 16:35:00
10
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.docx
2022-06-07 16:34:00
11
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.docx
2022-06-07 16:32:00
12
หมวด 4 ข้อ 4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่1 และ 2 ปีการศึกษา 2564
.docx
2022-06-01 11:58:00
13
สรุปความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน
.docx
2022-05-03 14:39:00
14
สรุปผลสำรวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้_ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
.docx
2022-05-03 11:31:00
15
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สรุปความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
.docx
2022-05-02 18:07:00
16
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
.docx
2022-05-02 16:32:00
17
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
.docx
2022-05-02 16:31:00
18
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สรุปความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
.docx
2022-05-02 16:31:00
19
กระบวนการ ขั้นตอน และรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่2-2564
.pdf
2022-04-04 16:41:00
20
กระบวนการ ขั้นตอน และรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่1-2564
.pdf
2022-04-04 16:41:00
21
สรุปโครงการ open house และแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี 2565
.pdf
2022-03-22 15:38:00
22
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของไทยภายใต้ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น (รายวิชา 1301403 ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น)
.pdf
2022-03-21 11:07:00
23
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษและส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (รายวิชา 1301303 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์)
.pdf
2022-03-21 11:06:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
1
สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
.pdf
2022-06-20 16:44:00
2
สรุปรายงานโครงการอาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนิสิต ภาคเรียนที่2-64
.pdf
2022-06-17 16:48:00
3
สาเหตุการลาออกของนิสิต
.xlsx
2022-06-15 11:44:00
4
แนวปฏิบัติที่ดี-ตัวบ่งชี้ที่-6.1-ปีการศึกษา-2564
.doc
2022-06-10 15:39:00
5
รายการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
.pdf
2022-06-09 13:06:00
6
แจ้งรายละเอียดรายการหนังสือเข้าห้องสมุด
.pdf
2022-06-08 15:05:00
7
สรุปรายงานการจัดโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
.pdf
2022-05-17 12:43:00
8
สรุปรายงานการจัดโครงการเตรีมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการสึกษา 2564 เรียนอย่างไรให้มีความสุข
.pdf
2022-05-17 12:42:00
9
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษษนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
.pdf
2022-05-17 12:41:00
10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2564
.pdf
2022-05-17 12:40:00
11
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
.pdf
2022-05-11 15:33:00
12
สุรปรายงานการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1-64
.pdf
2022-05-11 15:24:00
13
สรุปผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
.docx
2022-05-11 15:11:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
1
มคอ.7 ปีการศึกษา 64 -ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (อ.ธวัชชัย)-ปรับปรุง
.docx
2022-06-23 22:03:00
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
1
แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest practice) ตัวบ่งชี้ 6.1 (วชิรวัตติ์)
.doc
2022-06-10 15:34:00
2
มคอ 7 ปี 64 / ตัวบ่งชี้ 6.1 (วชิรวัตติ์)
.docm
2022-06-10 15:30:00
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
1
แก้ล่าสุดตัวบ่งชี้ 5 --20-6-65
.docx
2022-06-20 14:39:00
2
ตัวบ่งชี้ 5 แก้ไข 19-6-65
.docx
2022-06-19 19:16:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
แบบฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
.docx
2022-10-18 17:17:00
2
รวมเล่ม SAR
.docx
2022-07-06 14:40:00
3
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (11 พฤษภาคม 2565)
.pdf
2022-06-20 17:02:00
4
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (9 มีนาคม 2565)
.pdf
2022-06-20 17:02:00
5
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (12 มกราคม 2565)
.pdf
2022-06-20 17:01:00
6
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (20 ตุลาคม 2564)
.pdf
2022-06-20 17:00:00
7
เอกสารประกอบประชุมรีวิวทั้งเล่มวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (มคอ.7)
.docx
2022-06-14 16:08:00
8
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จากเว็บไซต์ https://survey.msu.ac.th
.xls
2022-06-09 17:22:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
-------------------------------------------------------
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
-------------------------------------------------------