รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2565

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
1
ข้อมูลประกอบการเขียน มคอ.7-2565 (อ.กันตา)
.docx
2023-06-30 10:25:00
2
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2565)
.docx
2023-06-29 14:57:00
3
จำนวนรับจริง-อัตราการคงอยู่-จากระบบ
.docx
2023-06-08 17:30:00
4
จำนวนรับจริง-อัตราการคงอยู่-ตามแบบฟอร์ม2565
.docx
2023-06-08 17:29:00
5
ร่าง-แบบรายงาน มคอ.7-ประชุมวันที่ 7 มิ.ย. 66
.docx
2023-06-07 16:47:00
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
รายงานผลการทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2-2565
.pdf
2023-07-04 17:44:00
2
รายงานผลการทวนสอบ ภาคเรียนที่ 1-2565
.pdf
2023-07-04 17:44:00
3
4.10 รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-- (AUN-QA 4)
.docx
2023-06-30 14:56:00
4
4.9 รายงานผลการดำเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2--(AUN-QA 3)
.docx
2023-06-30 14:56:00
5
หมวด 4 ข้อ 4.8 ผลการประเมินข้อ A02 รายวิชาทวนสอบ ภาคเรียนที่ 1-2565 และภาคเรียนที่ 2-2565
.docx
2023-06-29 12:50:00
6
หมวด 4 ข้อ 4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่1 และ 2 -2565
.docx
2023-06-29 12:15:00
7
หมวด 4 ข้อ 4.1 ข้อมูลรายวิชา (สรุปผลการศึกษาภาคเรียนประจำปีการศึกษา-2565
.docx
2023-06-29 12:13:00
8
สรุปโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 16-17 ก.ย. 65
.pdf
2023-06-22 19:08:00
9
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2565
.docx
2023-06-20 16:51:00
10
สรุปโครงการบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
.pdf
2023-06-08 12:00:00
11
สรุปโครงการองค์ความรู้กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
.pdf
2023-06-08 11:59:00
12
สรุปโครงการประชุมวิชาการและสัมมนาประจำปีสาขาการเมืองการปกครอง
.pdf
2023-06-08 11:59:00
13
สรุปโครงการการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือพิชิตปัญหาซับซ้อนฯ
.pdf
2023-06-08 11:58:00
14
สรุปโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะการเรียนและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตชั้นทปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 ก.ค. 65
.pdf
2023-06-08 11:53:00
15
สรุปโครงการค่ายวิชาการ COPAG X High School Students ครั้งที่ 2_4 ส.ค.- 22 ก.ย. 65
.pdf
2023-06-08 11:50:00
16
สรุปโครงการค่ายวิชาการ COPAG X High School Students - ครั้งที่ 1_ 21 ก.ค. 65
.pdf
2023-06-08 11:50:00
17
สรุปโครงการสถานะการวิจัยและการอมรมเชิงปฏิบัติการฯ Mixed Method
.pdf
2023-06-08 10:58:00
18
รายงานผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
.pdf
2023-06-08 10:57:00
19
สรุปโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก COPAG สัญจร ครั้งที่ 1
.pdf
2023-06-07 17:58:00
20
สรุปโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการย่อยที่ 1ฯ Open House
.pdf
2023-06-07 17:56:00
21
VOC-ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน-หลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:58:00
22
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2565
.docx
2023-06-02 17:57:00
23
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2565
.docx
2023-06-02 17:57:00
24
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:56:00
25
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย-บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2565
.docx
2023-06-02 17:56:00
26
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:55:00
27
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจการรับนิสิต-และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต-2565
.docx
2023-06-02 17:55:00
28
สรุปโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการ COPAG X High School Students : ห้องเรียนเสมือนจริงทางรัฐศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 - 3
.pdf
2023-06-02 17:54:00
29
สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
.pdf
2023-06-02 17:52:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
1
แบบรายงานโครงการอาจารย์ที่รปึกษาพบนิสิต 2-65
.pdf
2023-07-01 10:55:00
2
แบบรายงานโครงการอาจารย์ที่รปึกษาพบนิสิต 2-65
.doc
2023-07-01 10:55:00
3
แบบรายงานโครงการอาจารย์ที่รปึกษาพบนิสิต 1-65
.doc
2023-07-01 10:54:00
4
แบบรายงานโครงการอาจารย์ที่รปึกษาพบนิสิต 1-65
.pdf
2023-07-01 10:54:00
5
สรุปผลการศึกษาประจำปีการศึกษษ 2565
.docx
2023-06-08 12:29:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต มคอ.7 ปีการศึกษา 65 (final)
.docx
2023-06-27 21:14:00
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
1
ตัวบ่งชื่ 6.1 (วชิรวัตติ์)
.docx
2023-06-06 16:05:00
2
แนวปฏิบัติที่ดี องค์ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี 65
.doc
2023-06-05 12:32:00
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2565
.pdf
2023-07-18 14:59:00
2
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2565
.docx
2023-07-10 12:09:00
3
สรุปข้อมูลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
.pdf
2023-07-05 12:26:00
4
รายงานการประชุม-คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดฯ ครั้งที่ 2-2564
.pdf
2023-07-03 12:01:00
5
รายงานการประชุม-คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดฯ ครั้งที่ 1-2565
.pdf
2023-07-03 12:00:00
6
รายงานการประชุม-คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดฯ ครั้งที่ 1-2566
.pdf
2023-07-03 11:59:00
7
สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
.pdf
2023-06-26 12:40:00
8
สรุปโครงการอบรมภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ MSU English Exit Exam
.pdf
2023-06-06 11:48:00
9
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต - เสรีส่องปัญหาการทับซ้อนที่ดินทำกิน
.pdf
2023-06-01 14:40:00
10
รายงานแผนพัฒนาหลักสูตร-65-รอบ 9 เดือน
.docx
2023-05-26 16:54:00
11
รายงานแผนพัฒนาหลักสูตร-65-รอบ 6 เดือน
.docx
2023-05-26 16:53:00
12
สรุปโครงการถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม 2566
.pdf
2023-05-23 10:50:00
13
สรุปโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฯ - PA
.pdf
2023-05-18 17:34:00
14
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต - การแข่งขันโต้วาทีฯ
.pdf
2023-05-08 11:17:00
15
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต- Radical Youth for Future
.pdf
2023-05-08 11:16:00
16
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4-2565
.pdf
2023-05-08 11:11:00
17
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1
.pdf
2023-05-08 10:54:00
18
แบบรายงาน มคอ.7-มมส-ปีการศึกษา2565
.docx
2023-05-08 10:51:00
19
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1-2565
.pdf
2023-05-08 10:49:00
20
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3-2565
.pdf
2023-05-08 10:46:00
21
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2-2565
.pdf
2023-05-08 10:43:00
22
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1-2565
.pdf
2023-05-08 10:43:00
23
เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -ปรับปรุง พ.ศ. 2564
.doc
2022-11-01 17:20:00
24
ร่างแผนพัฒนาหลักสูตร-2565-1-11-65
.docx
2022-11-01 17:15:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
-------------------------------------------------------
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
-------------------------------------------------------