รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2564

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
1
สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ป.ตรี 2564 มมส.-กองบริการการศึกษา(ยังไม่ได้ลงในแบบฟอร์ม)
.pdf
2022-05-16 11:02:00
2
ข้อมูลวิทยาลัยการเมือง-พ้นสภาพ-สำเร็จการศึกษา ปี2559-2564 กองทะเบียน (ข้อมูลยังไม่ได้ลงตามแบบฟอร์ม)
.xlsx
2022-05-16 11:01:00
3
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ใช้ในปีการศึกษา 2564
.docx
2022-04-21 15:14:00
4
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
.pdf
2022-04-21 15:11:00
5
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
.pdf
2022-04-21 15:10:00
6
แผนพัฒนาหลักสูตร ร.บ. (ผ่านอนุกรรมการ 29 ก.ย.64)
.docx
2022-04-21 15:09:00
7
มคอ.7 หลักสูตร ร.บ. ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขตามคณะกรรมการประเมิน)
.docx
2022-04-21 15:09:00
8
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.doc
2022-04-21 15:08:00
9
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.pdf
2022-04-21 15:08:00
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
สรุปความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน
.docx
2022-05-03 14:39:00
2
สรุปผลสำรวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้_ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
.docx
2022-05-03 11:31:00
3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สรุปความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
.docx
2022-05-02 18:07:00
4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
.docx
2022-05-02 16:32:00
5
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
.docx
2022-05-02 16:31:00
6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สรุปความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
.docx
2022-05-02 16:31:00
7
กระบวนการ ขั้นตอน และรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่2-2564
.pdf
2022-04-04 16:41:00
8
กระบวนการ ขั้นตอน และรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่1-2564
.pdf
2022-04-04 16:41:00
9
สรุปโครงการ open house และแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี 2565
.pdf
2022-03-22 15:38:00
10
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของไทยภายใต้ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น (รายวิชา 1301403 ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น)
.pdf
2022-03-21 11:07:00
11
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษและส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (รายวิชา 1301303 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์)
.pdf
2022-03-21 11:06:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
1
สรุปรายงานการจัดโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
.pdf
2022-05-17 12:43:00
2
สรุปรายงานการจัดโครงการเตรีมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการสึกษา 2564 เรียนอย่างไรให้มีความสุข
.pdf
2022-05-17 12:42:00
3
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษษนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
.pdf
2022-05-17 12:41:00
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2564
.pdf
2022-05-17 12:40:00
5
สรุปรายงานการจัดโครงการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
.pdf
2022-05-11 15:33:00
6
สุรปรายงานการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1-64
.pdf
2022-05-11 15:24:00
7
สรุปผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
.docx
2022-05-11 15:11:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม
-------------------------------------------------------
อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
-------------------------------------------------------
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
-------------------------------------------------------