รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2565

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
-------------------------------------------------------
อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -ปรับปรุง พ.ศ. 2564
.doc
2022-11-01 17:20:00
2
ร่างแผนพัฒนาหลักสูตร-2565-1-11-65
.docx
2022-11-01 17:15:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
-------------------------------------------------------