รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2565

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
VOC-ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน-หลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:58:00
2
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2565
.docx
2023-06-02 17:57:00
3
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2565
.docx
2023-06-02 17:57:00
4
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:56:00
5
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย-บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2565
.docx
2023-06-02 17:56:00
6
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร-2565
.docx
2023-06-02 17:55:00
7
VOC-ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจการรับนิสิต-และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต-2565
.docx
2023-06-02 17:55:00
8
สรุปโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการ COPAG X High School Students : ห้องเรียนเสมือนจริงทางรัฐศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 - 3
.pdf
2023-06-02 17:54:00
9
สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
.pdf
2023-06-02 17:52:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
-------------------------------------------------------
อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
1
เติมเฉพาะ รายละเอียดการประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ตามแนวทาง AUN-QA
.docx
2023-05-18 15:23:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต - เสรีส่องปัญหาการทับซ้อนที่ดินทำกิน
.pdf
2023-06-01 14:40:00
2
รายงานแผนพัฒนาหลักสูตร-65-รอบ 9 เดือน
.docx
2023-05-26 16:54:00
3
รายงานแผนพัฒนาหลักสูตร-65-รอบ 6 เดือน
.docx
2023-05-26 16:53:00
4
สรุปโครงการถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม 2566
.pdf
2023-05-23 10:50:00
5
สรุปโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฯ - PA
.pdf
2023-05-18 17:34:00
6
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต - การแข่งขันโต้วาทีฯ
.pdf
2023-05-08 11:17:00
7
สรุปโครงการทุนกิจกรรมนิสิต- Radical Youth for Future
.pdf
2023-05-08 11:16:00
8
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4-2565
.pdf
2023-05-08 11:11:00
9
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1
.pdf
2023-05-08 10:54:00
10
แบบรายงาน มคอ.7-มมส-ปีการศึกษา2565
.docx
2023-05-08 10:51:00
11
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1-2565
.pdf
2023-05-08 10:49:00
12
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3-2565
.pdf
2023-05-08 10:46:00
13
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2-2565
.pdf
2023-05-08 10:43:00
14
สรุปรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1-2565
.pdf
2023-05-08 10:43:00
15
เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -ปรับปรุง พ.ศ. 2564
.doc
2022-11-01 17:20:00
16
ร่างแผนพัฒนาหลักสูตร-2565-1-11-65
.docx
2022-11-01 17:15:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
-------------------------------------------------------