- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

 

แจ้งคณาจารย์ทุกท่าน

  1. ขณะนี้ได้เปิดระบบส่ง มคอ.5 และ เอกสารผลประเมินการสอน ของภาคการศึกษา 2/2566 แล้วค่ะ
  2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ยกเลิกการส่งเอกสารสื่อการสอนสองภาษา และให้ส่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนแทน

ขอบคุณค่ะ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายละเอียดผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2564
  รายละเอียดผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา-ปริญญาตรี-ภาคเรียนที่-2-2564
   

 

รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ระดับปริญญาตรี
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เทอม 1/2562
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เทอม 2/2562
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เทอม 1/2563
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เทอม 2/2563
     
   

 

เอกสารงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  (สำหรับอาจารย์)
    แบบฟอร์ม  มคอ.3  และ  มคอ. 5  และ  Curriculum Mapping หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Curriculum Mapping -ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
  มคอ.3-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563
  มคอ.5-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563
  TQF 3 Course Syllabus
  TQF 5 Course Report
  แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมผลการศึกษาของวิชาเอก
   

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)
  Curriculum-mapping หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  มคอ. 3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (อัพเดท 18-7-2566)
  มคอ. 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
   

 

เอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระดับรายวิชา เทอม 1/2566
  รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับรายวิชาเทอม 1/2566
  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
  PLO หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  PLO หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต