HOME ABOUT US SERVICE E-BOOK
.

 

 

.


ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น
Asst.Prof. Suthikarn Meechan

รายวิชา 1301409 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง (Political Parties and Elections)
ลำดับ
เรื่อง
E-BOOK
PDF
1.
เอกสารคำสอน รายวิชา 1301409 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง (Political Parties and Elections)
2.
...
..
.
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
Asst. Prof.Vinai Poncharoen,Ph.D
.

รายวิชาทฤษฎีสังคมและการเมือง (Social and Political Theory)
ลำดับ
เรื่อง
E-BOOK
PDF
1.
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทฤษฎีสังคมและการเมือง (Social and Political Theory)
2.
...
หนังสืออื่น ๆ ที่เขียน
ลำดับ
เรื่อง
E-BOOK
PDF
1.

กระบวนการกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.
...
..
..
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.
 
 


....


...Copyright © 2018
...วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
...ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
...Tel 0-4375-4333-6 ต่อ 3702 Fax 0-4375-4137
...E-mail: papada.r@msu.ac.th