รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถอดรหัสความคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทย
 
 
 
 
 
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รับราง “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2566
มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”