เมนูหลัก > COPAG HONORED

 
 
    COPAG HONORED
       
 

 

   
นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง

ชั้นปีที่ 3 นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
 
 
   

ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับ นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง ชั้นปีที่ 3 นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ประเภทเด็กหรือเยาวชน จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560


   
 
       
     
   
       
   
COPAG HONORED LIST
  - นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
  - นาย พุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
  - รศ. สีดา สอนศรี
  - นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์
  - นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ