เมนูหลัก > ทุนวิจัย (ภายนอก)

 
 
  Download เอกสาร
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ( ทุน วช. ) 
2 เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program 
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 
4 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567