เมนูหลัก > งานพัสดุ

 
 
    งานพัสดุ
     
   

เอกสารประกาศ

  แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
  แนวปฏิบัติการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ 2566
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่
  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
     
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
     
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
     
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565