เมนูหลัก > COPAG VIDEO

 
 
    COPAG VIDEO
     
  วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
     
  วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
"รัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม"