เมนูหลัก > บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานบริหาร

 
 
สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กลุ่มงานบริหาร
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
         
         
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
         
         
งานเลขานุการคณบดีฯและงานสารบรรณ
         

 

 

 

งานบุคคล
         

 

 

 

 

งานสื่อสารองค์การ
         

 

 

 

         

 

 

 

งานยานยนต์และอาคารสถานที่
         

 

 

 

         

 

 

 

 

         
งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม