เมนูหลัก > ยุทธศาสตร์

 
 
    ยุทธศาสตร์
     
    เพื่อให้เป็นวิทยาลัยฯตามปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับ Real World Education เพื่อส่งเสริมคุณภาพนิสิต ทั้งการมีงานทำ ทักษะชีวิต และสำนึกพลเมือง

     
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้นบนฐานขององค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่คณะ

     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ

     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความสุขเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นฐาน