เมนูหลัก > แนะนำวิทยาลัยฯ

 
 
    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
     
  ปรัชญา
    ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
     
  ปณิธาน
    รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
     
  วิสัยทัศน์
    สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านรัฐศาสตร์ที่พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
     
  เอกลักษณ์
    ศูนย์กลางรัฐศาสตร์อีสาน เพื่อการรับใช้สังคม
     
  อัตลักษณ์
    รัฐศาสตร์ทันสมัย รับใช้สังคม
     
  ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values)
    C - Creativity ความคิดสร้างสรรค์
O - Optimization ความมีประโยชน์คุ้มค่า
P - Prestige ความมีเกียรติภูมิ
A - Ability ความสามารถ
G - Generosity ความมีน้ำใจ
     
  พันธกิจ
    1. มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้านคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้บริบทระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อรักษาประเพณีและค่านิยม อันดีงาม
     
  ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน 
วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  หลักสูตรที่เปิดสอน
   

ระดับปริญญาตรี
1.) รัฐศาสตรบัณฑิต ( ร.บ.)
1.1 วิชาการเมืองการปกครอง
1.2 วิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.3 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

     
    ระดับปริญญาโท
1.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
1.1 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
1.2 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
     
    ระดับปริญญาเอก
1.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
วิชารัฐศาสตร์

     
  ศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ ภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
    1.) ศูนย์ศึกษาการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน
2.) ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
3.) ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
4.) โครงการผลิตวารสารการเมืองการปกครอง ( TCI กลุ่ม1 )
5.) 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
6.) ห้องสมุด