การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
   

แนวปฏิบัติในการให้บริการ

      แนวปฏิบัติในการให้บริการของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
   

การส่งเสริมการแต่งกายตามนโยบายฯ

      กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายสุภาพเฉพาะเครื่องแบบทั่วไป  และแต่งกายสุภาพตามเกณฑ์ ประกาศเชิญชวนและมีการใส่ผ้าไทยเป็นครั้งคราวในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเครื่องแบบทางราชการ หรือเครื่องแบบในงานรัฐพิธี /ราชพิธีตามโอกาส
   

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

      ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง