การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการและมาตรการป้องกันการทุจริต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
   

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยการเมืองการปครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4375 4317
        - ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.copag.msu.ac.th/th/
        - ร้องเรียนผ่านทาง Facebook fanpage : วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/copag.msu.ac.th
     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

        - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
         
   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        - การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
        - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
      การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
      รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
        - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
         
   

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

        - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2567
        - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริต
        - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
        - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2/2564
        - ตารางแสดงสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
         
    แผนและผลการดำเนินงานโครงการ
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน) จำแนกตามรายการงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) จำแนกตามรายการงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        - สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม วิยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม