เมนูหลัก > คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย
Asst.Prof.Cherngcharn Chongsomchai

ประธานกรรมการ

       
   
ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า
Asst.Prof.Dr.Wanida Phromlah

กรรมการ
    รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Sanyarat Meesuwan

กรรมการ
       
   
ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
Dr.Chinnawat Chueasraku

กรรมการ
    รศ.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
       
   
รศ.สมชัย ภัทรธนานันท์
Assoc.Prof.Somchai Phatharathananunth

กรรมการ
    รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
Assoc.Prof.Dr.Alongkorn Akkasaeng

กรรมการ
       
   
ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst.Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
    ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน
Asst.Prof.Dr.Jeerasak Pokawin

กรรมการ
       
   
ดร.โอม ฉัตรนนท์
Dr.Ome Chattranond

กรรมการ
    นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ