เมนูหลัก > งานการเงินและบัญชี

 
 
    งานการเงินและบัญชี
     
   

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติโครงการ
  ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและสัมมนา
  ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ
  แนวปฏิบัติการยืม-คืนเงินยืมทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
  สัญญายืมเงินรายได้
  รายงานการเดินทางไปราชการ
  ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ฟอร์มขออนมัติเดินทางไปราชการ
  ใบสำคัญรับเงินสำหรับบริการและวิจัย
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบนำส่งเงิน
  แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ-บก4231)
  ใบมองฉันทะ
     
    ติดต่อสอบถาม งานการเงินและบัญชี โทร. 3735