เมนูหลัก > ระเบียบข้อบังคับ

 
 
    ระเบียบข้อบังคับ
     
   

ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย และ การบริการวิชาการ

  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะหน่วยงานฯ (ฉบับที่2)
  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย-65
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560
  ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการฯ พ.ศ. 2566
  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ พ.ศ. 2562
  ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในคน พ.ศ.2562
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารวารสารวิชาการ พ.ศ. 2560
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ-2563
  ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
     
    ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวหลักสูตรและการเรียนการสอน
  ระเบียบฯ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565
  ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก (ฉ.2) พ.ศ. 2555
  ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต-พ.ศ.-2563
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ. 2564
     
    ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวงานบุคคล
    1. การบริหารงานบุคคล
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
    2. การสรรหา
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
    3. การบรรจุและแต่งตั้ง
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้งและการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552
    4. การพัฒนาบุคลากร
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555
  แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ
  ระกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ มมส ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.พ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2565
    5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554
  ประกาศ มมส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
  ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
    6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพระเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552
  จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ.2555
  จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555
  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
     
    ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวงานการเงินและพัสดุ
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ.2556
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565