เมนูหลัก > หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 
 
    หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
   
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Political Science

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)

ร.บ.

อักษรย่อปริญญา (English)

B.Pol.Sci.
     
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
   

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ 13,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

Specific Learning Outcome และ Generic Learning Outcome

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (YLOs)

 

  ปรัชญาการศึกษาหลักสูตร
   

“รัฐศาสตร์บูรณาการ เชื่อมโยงอีสานและสังคมโลก”

     
  เกณฑ์การรับนิสิต
   

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โครงการที่คณะดำเนินการเอง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 และโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

     
   
     
     
   

รศ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ
      ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
0-4371-9800 ต่อ 3701
[email protected]