คู่มือปฏิบัติงาน
         
   

คู่มือการให้บริการ

      งานการเงิน
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการ
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินสด
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-กรณีไม่ยืมเงิน
        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
     

งานพัสดุ

        - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
     

งานยานยนต์

        - การใช้รถยนต์ราชการ
     

งานห้องสมุด

        - การให้บริการงานห้องสมุด
         
   

คู่มือการปฏิบัติงาน

      งานวิชาการ
        - คู่มือการเรียนการสอน
      งานวิจัย
        - คู่มือฝ่ายวิจัย-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
      งานบุคคล
        - คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง