เมนูหลัก > งานประกันคุณภาพ

 
 
    งานประกันคุณภาพ
     
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีงบประมาณ 2565

 

คู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการจัดทำคำขอตั้งงปม.เงินรายได้ ปี พ.ศ.2566

  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาดิจิทัล Smart 0University 5 ปี พ.ศ.2565-2569
  เอกสาร SDGs
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR)

  แบบรายงาน IQA 2557
  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557