เมนูหลัก > บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

 
 
สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
         
         
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
         
         
งานนโยบายและแผน
         
         
         
งานประกันคุณภาพ การศึกษา
         
         
งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
         
         
         
งานพัสดุ
         
         
         
งานการเงินและบัญชี