เมนูหลัก > บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

 
 
สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
         
         
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
         
         
งานนโยบายและแผน
         

 

 

 

งานประกันคุณภาพ การศึกษา
         

 

 

 

 

งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
         

 

 

 

งานพัสดุ
         

 

 

 

         
งานการเงินและบัญชี