ขอเชิญเสนอชื่อเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567

 

 

             

      ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นเป็นการสมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า และมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในการนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการดำเนินการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

 

ประเภทรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2567
      1). ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) จำนวน 1 รางวัล
      2). ด้านบริหารงานเอกชน (ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาองค์กรเอกชน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) จำนวน 1 รางวัล
      3). ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 รางวัล
      4). ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ) จำนวน 1 รางวัล
      5). ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) จำนวน 1 รางวัล
      6). ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) จำนวน 1 รางวัล
      7). ด้านบริหารและจัดการองค์กร (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและจัดการองค์กร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) จำนวน 1 รางวัล
      8). ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) จำนวน 1 รางวัล
      9). ด้านการต่างประเทศ (ผู้ประสบความสำเร็จในการงานด้านกิจการต่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) จำนวน 1 รางวัล
      10). อื่น ๆ  (ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในข่ายทั้ง 9 ประเภท) จำนวน 1 รางวัล

 

วันเวลาและสถานที่ขอรับแบบเสนอชื่อ

           ให้บุคคลที่จะประสงค์จะเสนอชื่อขอและยื่นแบบเสนอชื่อได้ที่
สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น 3
อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือทางไปรษณีย์แล้วส่งมาตามที่อยู่ งานพัฒนานิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โดยดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อทางเว็บไซต์นี้ หรือยื่นแบบเสนอชื่อออนไลน์ คลิ๊กที่นี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567
(กรณียื่นแบบเสนอชื่อด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ)


เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ
           (1) แบบเสนอชื่อที่กรอกข้อความสมบูรณ์
           (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
           (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
           (4) หลักฐานและเอกสารประกอบประวัติและผลงาน จำนวน 1 ชุด
                ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องพร้อม
                ลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

          งานพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผ่านทางเว็บไซต์ http://copag.msu.ac.th/vote และทางเพจ

          เฟซบุ๊กสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ทั้งนี้การมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

 

ประกาศหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติ
/ แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567  PDF | DOCX
(กรณียื่นแบบเสนอชื่อด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ) สามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2567