ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ประจำปี 2559      
  ประจำปี 2560      
  ประจำปี 2561      
  ประจำปี 2562      
  ประจำปี 2563      
  ประจำปี 2565      
  ประจำปี 2566