รายชื่อผู้เสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

    ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
    ด้านบริหารงานเอกชน (ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาองค์กรเอกชน ที่มีผลงานเป็น ที่ประจักษ์)
    ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
    ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ)
    ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
    ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
    ด้านบริหารและจัดการองค์กร (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและจัดการองค์กร มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
    ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับ รางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
    ด้านการต่างประเทศ (ผู้ประสบความสำเร็จในการงานด้านกิจการต่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือ นานาชาติ)
    อื่น ๆ (ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในข่าย ทั้ง 9 ประเภท)