รายชื่อศิษย์เก่าสาขาที่เสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับ รางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) ประจำปี 2567

 
ชื่อ- สกุล
รวม 0 รายการ : 1 หน้า : 1