ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

 

 

             

             วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมพิจารณารางวัลโดยได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

             การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย

             1. ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             2. ด้านบริหารงานเอกชน (ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาองค์กรเอกชน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             3. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             4. ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/ หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ)
             5. ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             6. ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
             7. ด้านบริหารและจัดการองค์กร (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและจัดการองค์กร มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ
             8. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับ รางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
             9. ด้านการต่างประเทศ (ผู้ประสบความสำเร็จในการงานด้านกิจการต่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือ นานาชาติ
             10. ด้านอื่น ๆ (เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน)

            ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
      - นายธนากร ทิพย์เสถียร

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารงานเอกชน

      -

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

      - นายจิรภาส หลอดเงิน

4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

      - นางสาวขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

5. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      - นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์

6. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมืองการปกครอง

      -

7. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารและจัดการองค์กร

      - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
      - นายสันติ สิงหาพรม

8. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน

      -

9. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการต่างประเทศ

      -

10. ศิษย์เก่าดีเด่นอื่น ๆ (เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน)

      - นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์
      - นายภัทรพล ปิติทรัพย์เตชะกุล
      - นายวรการ สง่าดี
      - นางภานิณี ขันแก้ว

 

ไฟล์ประกาศ