แบบฟอร์มรับสมัครเพื่อเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

 

   
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  แบบประวัติและผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567  
 
   
กรุณากรอกข้อมูลของศิษย์เก่าให้ครบถ้วนและชัดเจน
   
ชื่อ - นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี
เชื้อชาติ สัญชาติ
อาชีพ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ระดับปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน
   
ที่อยู่ปัจจุบัน
  ชื่อหมู่บ้าน
  บ้านเลขที่ หมู่ที่
  ถนน ตรอก/ซอย
  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์
   
ช่องทางที่ติดต่อได้
  เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  E-mail
  Line ID:
  Facebook:
   
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี 
  สาขา/วิชาเอก
  คณะ
  มหาวิทยาลัย
  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.
   
  ปริญญาโท
  สาขา/วิชาเอก
  คณะ
  มหาวิทยาลัย
  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.
   
  ปริญญาเอก
  สาขา/วิชาเอก
  คณะ
  มหาวิทยาลัย
  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.
   
 

อื่นๆ โปรดระบุ

   
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565 (ให้เลือก 1 ประเภทที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก)
ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
ด้านบริหารงานเอกชน (ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาองค์กรเอกชน ที่มีผลงานเป็น ที่ประจักษ์)
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ)
ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
ด้านบริหารและจัดการองค์กร (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและจัดการองค์กร มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับ รางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
ด้านการต่างประเทศ (ผู้ประสบความสำเร็จในการงานด้านกิจการต่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือ นานาชาติ)
อื่น ๆ (ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในข่าย ทั้ง 9 ประเภท)
   
ประสบการณ์การทำงาน
  ประสบการณ์ทำงานในสายวิชาการ/และวิชาชีพ หรือสายงานอาชีพ
 
น้อยกว่า 10 ปี ระบุ ปี
 
10 ปี – 15 ปี  
16 ปี – 20 ปี  
21 ปี – 25 ปี
 
26 ปี – 30 ปี
 
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป ระบุ ปี  
   
  รายละเอียดประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันล่าสุด)
 
   
ผลงานของศิษย์เก่า
  ผลงานดีเด่น เฉพาะด้านที่ได้รับการเสนอชื่อ
 
 
  รางวัลสำคัญที่เคยได้รับ
 
 
  บทบาทต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครอง/การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะศิษย์เก่า
 
 
ผู้เสนอชื่อ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สถานที่ทำงาน
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  E-mail :
   
 
   

หากกดยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการส่งครับ