รายชื่อศิษย์เก่าสาขาที่เสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
: ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) ประจำปี 2567

 
ชื่อ- สกุล
  นายวัชรินทร์ เกตุสงกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายวัชรินทร์ เกตุสงกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  สดใส ใจตรง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 3 รายการ : 1 หน้า : 1