รายชื่อศิษย์เก่าสาขาที่เสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
: ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ) ประจำปี 2567

 
ชื่อ- สกุล
  นายอภิสิทธิ์ งามใหญ่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายอภิสิทธิ์ งามใหญ่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 2 รายการ : 1 หน้า : 1