รายชื่อศิษย์เก่าสาขาที่เสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
: ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ) ประจำปี 2567

 
ชื่อ- สกุล
  นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 1 รายการ : 1 หน้า : 1