ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2563

 

ศิษย์เก่าด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2563

 
     
 

นายอนุชา กิจพฤกษ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2550
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดอำเภอชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
สถานที่ทำงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
     
         
  นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


 
     
         
 

จ่าเอกทองสุข เป้งไชยโม
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ สำเร็จการศึกษาปี 2554
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองปลัดเทศบาล
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์


 
     
         
 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประจำปี 2563

 
         
 

นายศักดิ์นรินทร์ สังฆธาตุ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน : Senior People Business Partner Specialist
สถานที่ทำงาน : บริษัทแฟลชเอ็กซ์เพรสจำกัด