ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2565

 

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
     
 

นายวิษณุ อาณารัตน์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
สถานที่ทำงาน : ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
     
 

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารงานเอกชน

 
     
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพงศ์ พันธุ์ศิริ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนหน้าเมือง
สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


 
     
 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 
     
 

นายทัศนัย ดีล้วน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2557
อาชีพปัจจุบัน : ศิลปิน - หมอลำ
สถานที่ทำงาน : หมอลำประถมบันเทิงศลป์ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


 
     
 

4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

 
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
     
 

5. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 
     
 

พระมหาธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี (โยธาจันทร์)
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2564
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าคณะตำบลกกทอง
สถานที่ทำงาน : วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


 
     
 

6. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมืองการปกครอง

 
     
 

นายต่อต้าน อุทัยดา
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
สถานที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอโคกก่อ  จังหวัดมหาสารคาม


 
     
 

7. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารและจัดการองค์กร

 
     
 

นายสุชาติ บุญหล้า
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2554
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ทำงาน : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)


 
     
 

8. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน

 
     
 

นางสาวอมราวดี ศรีตะบุตร
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำเร็จการศึกษาปี 2560
ตำแหน่งปัจจุบัน : Registration / Data Management Assistant
สถานที่ทำงาน : United Nations High Commissioner for Refugees (HNHCR)
อาคารสหประชาชาติ (UNESCAP) ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


 
     
 

9. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการต่างประเทศ

 
     
 

นายสิงหรักษ์ ช่วยหาญ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษาปี 2554
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
สถานที่ทำงาน : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 
     
 

10. ศิษย์เก่าดีเด่นอื่น ๆ (เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่)

 
     
 

ดาบตำรวจสมศักดิ์ ทานะเวช
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
สำเร็จการศึกษาปี 2553
ตำแหน่งปัจจุบัน :  ผบ. หมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ
สถานที่ทำงาน : สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด