ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2566

 

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
     
 

นายธนากร ทิพย์เสถียร
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : ศาลจังหวัดมหาสารคาม 
     
 

นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2555
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู (ชำนาญการ)
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
     
 

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 
     
  นายจิรภาส หลอดเงิน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษาปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด


 
     
 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

 
     
 

นางสาวขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำเร็จการศึกษาปี 2554
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 
     
 

4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 
     
 

นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู (ชำนาญการ)
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


 
     
 

5. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารและจัดการองค์กร

 
     
 

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะ)

สำเร็จการศึกษาปี 2548
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ (รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนา)
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


 
     
 

นายสันติ  สิงหาพรม
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ


 
     
 

6. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอื่น ๆ (เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน)

 
     
 

นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2550
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดอำเภอ (ระดับชำนาญการ)
สถานที่ทำงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


 
     
 

นายภัทรพล ปิติทรัพย์เตชะกุล
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก การเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาปี 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ (ธุรกิจผลิตชุดยูนิฟอร์มและสินค้าพรีเมียม)
สถานที่ทำงาน : จังหวัดขอนแก่น


 
     
 

นายวรการ สง่าดี
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) สาขาการปกครองท้องถิ่น
สำเร็จการศึกษาปี 2553
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ
สถานที่ทำงาน : บ้านขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


 
     
 

นางภานิณี ขันแก้ว
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) สาขาการปกครองท้องถิ่น
สำเร็จการศึกษาปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน : เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล จังหวัดมหาสารคาม