ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2559

 

 

 
     
 

นายไพฑูรย์ ปินะถา
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 1
(อัยการจังหวัดพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น)

 
   
         
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รุ่นที่2
(ปลัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
   
         
  พันตำรวจโท พงษ์เทพ ยลอนันต์
ร.ม. การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 4
(สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม)
 
   
         
  นายเจษฎากรณ์ รันศรี
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 4
(ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
 
   
         
  อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ร.ม. การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 1
(อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
 
   
         
  ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 10
(สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)