เมนูหลัก >หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 
 
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง และ กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
(College of Politics and Governance)
     
  ชื่อหลักสูตร   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Political Science)      ตัวย่อ   ร.ม. (M.Pol.Sc.)
    รหัสหลักสูตร   :  25500211108312
     
  รายละเอียดหลักสูตร
    มี 2 วิชาเอก        :  กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง  และ  กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
     
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   

-จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

ปีที่ 1 32 หน่วยกิต
ปีที่ 2 10 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต

 

- การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

     
  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระบบนอกเวลาราชการ
   

 

ค่าใช้จ่าย
ตลอด
หลักสูตร
ระบบนอกเวลาราชการ
ปีที่ 1 ปีที่ 2
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ
151,750 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300

 

     
 

ระยะเวลาการศึกษา

   

การเรียนการสอน ระบบนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ทั้งหมด 6 ภาคการศึกษา

     
  ภาคการศึกษา
   
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
     
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหลักสูตร
   

- ห้องสมุดสีดา  สอนศรี  (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
- ห้องพักนิสิตระดับปริญญาโทและเอก
- ห้องคอมพิวเตอร์และ Wifi ทั้งตึก
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
- วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- คลินิกให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์
- การสัมมนาหัวข้อและนำเสนอวิทยานิพนธ์
- งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

     
  แผนการรับนิสิต
    ระบบนอกเวลาราชการ  ปีการศึกษาละ 40 คน
     
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น              
ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     
 

วิธีการคัดเลือก

   

1.สอบภาษาอังกฤษ 
2.สอบสัมภาษณ์ 

     
  การรับสมัคร
   

1. สมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  https://grad.msu.ac.th/th/index.php
2. สมัครด้วยตนเอง ณ  บัณฑิตวิทยาลัยอาคารราชนครินทร์ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0 4375 4412,  0 4375 4333 - 40 ภายใน 2012 2013

     
  หลักฐานประกอบการสมัคร 
    1. ใบสมัครคัดเลือกที่ชำระเงินแล้วฉบับจริงพร้อมติดรูปถ่ายขวามือด้านบนพร้อมลงชื่อผู้สมัคร
2. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้สลิปธนาคารฉบับจริง และฉบับสำเนายกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจะไม่มีสลิปธนาคาร
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีจำนวน 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    งานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0 43-754317 ต่อ 3713
     
  การสมัคร 
   

ระยะเวลาในการรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ / ด้วยตนเอง

ช่วงแรก ม.ค.-มี.ค. ของทุกปี
ช่วงที่สอง เม.ย-ก.ค ของทุกปีี

สอบข้อเขียน

ช่วงแรก เมษายน
ช่วงที่สอง กรกฎาคม

สอบสัมภาษณ์

ช่วงแรก เมษายน
ช่วงที่สอง กรกฎาคม

เปิดการการศึกษา

เดือนสิงหาคม

     
  ท่านจะได้ศึกษาในหลักสูตรที่ก้าวหน้าและทันสมัยไม่แพ้ที่ใดในประเทศนี้ และท่านจะได้ศึกษากับคณาจารย์ที่มี profile ไม่แพ้ที่ใดในประเทศนี้ ทั้งที่จบจาก... 
   

- สหรัฐอเมริกา เช่น University of Massachusette, University of Hawaii at Manoa และ Webster University
- อังกฤษ เช่น University College London, University of Birmingham และ University of York
- สกอตแลนด์ เช่น University of Aberdeen, Scotland
- เนเธอร์แลนด์ เช่น International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam - ออสเตรเลีย เช่น Australian National University, University of New England และ Monash University
- นิวซีแลนด์ เช่น University of Canterbury
- รัสเซีย เช่น St. Petersburg State University Russian, Russian
- ญี่ปุ่น เช่น University of Tokyo, Hokkaido University และ Hitotsubashi University
รวมถึง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย จุฬาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

   
     
  อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
   

- ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์
- ศ.ดร.ไชยันต์  ไชยพร
- Prof.Dr.Frank  Fischer
- Prof.Dr. Maria Faina L. Diola
- Assoc. Prof Jocelyn C. Cuaresma
- ศ.พิเศษ  ดร.อเนก  เหล่าธรรมทัศน์
- ศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม
- ศ.วุฒิสาร  ตันไชย
- รศ.ธเนศ  วงศ์ยานนาวา
- รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
- รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
- ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
- ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์
- ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
- Prof. Dr. Audi จาก Indonesia
- อาจารย์โรจน์ลักษณ์  ปรีชา
- อาจารย์เบญจมาศ  โคตรหนองบัว
- อาจารย์อดุลย์  ค้ำชู 

 

 

     
  ตัวอย่างรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้วิชาการ และการปฏิบัติไปใช้ได้จริง อาทิ
   

- การเมืองการปกครองไทย
- ระบบบริหารราชการไทย
- ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
- การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
- ทฤษฎีการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองประชาสังคมและประชาธิปไตย
- ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
- นโยบายสาธารณะ
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สัมมนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
- สัมมนาการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอีสาน
- การบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ
- สัมมนาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
- การวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
- การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ
- สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ
- สัมมนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

     
  ภาพกิจกรรมในหลักสูตร
   

 

     
  เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร
   

- อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
- รายละเอียดรายวิชาและโครงสร้างการศึกษา
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (1)
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (2)