เมนูหลัก > Site Map

 
 
  Site Map
   
   
 
Home เมนูหลัก หลักสูตรที่เปิดสอน
 
เกี่ยวกับคณะ
 

แนะนำวิทยาลัยฯ

 

โครงสร้างองค์กร

 

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์

 

แผนกลยุทธ 2558-2561

 

แผนกลยุทธ 2560-2564

 

แผนปฏิบัติราชการ

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 

ติดต่อสอบถาม


เอกสารเผยแพร่
 

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

 

จรรยาบรรณสายสนับสนุน

 

จรรยาบรรณนักวิจัย

 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ


ดาวน์โหลดเอกสาร
 

แบบเสนอโครงการกิจกรรม 2565

  แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 2566
  แบบรายงานโครงการกิจกรรม
 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (ปริญญาตรี)

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (ปริญญาโท-เอก)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  บัณฑิตวิทยาลัย
  กองทะเบียนและประมวลผล
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ

ระบบสารสนเทศ
  ระบบ EDS
  ระบบ MIS
  ระบบ E-QA


หลักสูตรปริญญาตรี
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หลักสูตรปริญญาโท
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ระบบสารสนเทศ
 

วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

ระบบการส่งเอกสารประกอบการเขียน มคอ.7 ระดับปริญญาตรี

 

ระบบการส่งเอกสารประกอบการเขียน มคอ.7 ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ระบบส่งเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5

 

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

ระบบบันทึกข้อมูลนิสิตที่ติดโควิด ในภาคเรียนที่ 1/2565


คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 

ผู้บริหาร

 

บุคลากรสายวิชาการ

 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

 

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 

กลุ่มงานบริหาร

 

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

 

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง