เมนูหลัก > งานบุคคล

 
 
    งานบุคคล
     
   

เอกสารประกาศ

  แผนพัฒนาบุคคลากรปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566)